Vitajte na stránkach Virtuálneho laboratória fyziky, ktoré vzniklo s cieľom poskytnúť všetkým záujemcom o fyziku (a to nemyslíme len študentov, žiakov alebo ich učiteľov) množstvo zaujímavých experimentov. K dispozícii sú najmä videá reálnych experimentov, ktoré sú doplnené o vysvetlenia, motivačné časti, doplňujúce úlohy a pod. Okrem experimentov môžete na tomto mieste nájsť simulácie, pomocou ktorých môžete doplniť informácie prezentované reálnym experimentom. Ďalšie časti sú venované zaujímavým úlohám zo života, ako aj rôznym ďalším užitočným odkazom na stránky s podobným obsahom.


Portál je rozčlenený podľa charakteru experimentálnych aktivít, tj. na Videoexperimenty, Simulácie, Zaujímavé experimentálne úlohy, Didaktické hry a nakoniec Užitočné odkazy. Pre lepškiu orientáciu na portáli, je k dispozícii link Mapa laboratória, kde je možné vyhľadať rôzne experimentálne aktivity roztriedené do tematických celkov.
INFORMÁCIE O PROJEKTE

Portál Virtuálne laboratórium fyziky vznikol v rámci projektov:

* KEGA 3/7086/09 s názvom Virtuálne laboratórium fyziky - online databáza experimentov prírodovedného charakteru.
* KEGA 022UMB-4/2012 s názvom Využitie nových metód a foriem vo vzdelávaní učiteľov fyziky a ich žiakov s dôrazom na rozvoj
   kompetencií v oblasti prírodovedného bádania
.


Na vývoji tohto portálu sa podieľal autorský kolektív z Katedry fyziky FPV UMB v Banskej Bystrici.

AUTORI:

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Mgr. Martin Hruška, PhD.
RNDr. Janka Raganová, PhD.

Mgr. Miroslav Němec, PhD.
Katarína Krišková (študentka)


Na portáli sú v časti Mechanika tekutín umiestnené aj videoexperimenty,
ktoré vznikli v rámci projektu KEGA 3/2258/04 pod vedením prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc.